Lubelskie Stowarzyszenie Esperantystów

W dniu 21.02.2013 r. w Lublinie odbyło się zebranie założycielskie esperantystów z Lubelszczyzny z celu założenia stowarzyszenia.
Ponieważ nasza grupa esperantystów nie jest duża, postanowiliśmy założyć stowarzyszenia zwykłe pod nazwą Lubelskie Stowarzyszenie Esperantystów – Lublina Esperanto-Asocio.
Przedstawicielem Stowarzyszenia na zewnątrz został wybrany Stanisław Piłat.

W dniu 8.07.2015 r na zebraniu członków Stowarzyszenia nastąpiła zmiana i Przedstawicielem Stowarzyszenia została Anna Laskowska, która pełni tę funkcję do chwili obecnej.

W związku ze zmianą w roku 2018 przepisów odnośnie stowarzyszeń zwykłych, na zebraniu członków Lubelskiego Stowarzyszenia Esperantystów w dniu 7.05.2018, dokonano potrzebnych zmian w Regulaminie Stowarzyszenia, w celu aktualizacji wpisu do ewidencjo stowarzyszeń.

Dnia 14.05.2018 Lubelskie Stowarzyszenie Esperantystów zostało wpisane do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Urzędu Miasta Lublin, pod numerem 33.

 

 • Obecni członkowie Lubelskiego Stowarzyszenia Esperantystów
 • Laskowska Anna – Przedstawiciel Stowarzyszenia
 • Bochniak Jadwiga
 • Chwedczuk Magdalena
 • Jarosiewicz Anna
 • Kurpińska Elżbieta
 • Kwietniewski Konrad
 • Piłat Stanisław
 • Rybicki Stanisław
 • Stępniewski Witold
 • Śliwiński Krzysztof

 

Regulamin
Lubelskiego Stowarzyszenia Esperantystów

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Lubelskie Stowarzyszenie Esperantystów i w dalszych częściach Regulaminu nazywane jest Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie może także używać nazwy w języku esperanto w brzmieniu „Lublina Esperanto-Asocio”.

2. Stowarzyszenie może używać pieczęci zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.

5. Przedstawicielem Stowarzyszenia jest Anna Laskowska. Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

8. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność za składek członkowskich, zbieranych tylko na konkretny cel działalności i w wysokości ustalanych każdorazowo.

9. Celem działalności Stowarzyszenia jest:
a) popularyzowanie i nauczanie języka esperanto,
b) popularyzowanie i wspieranie kultury międzynarodowego języka esperanto,
c) wykorzystywanie języka esperanto do popularyzowania Lubelszczyzny,
d) podejmowanie działań na rzecz nauczania esperanta w szkołach, jako międzynarodowego
języka pomocniczego i propedeutycznego.

10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie i prowadzenie bezpłatnego nauczania języka esperanto,
b) opracowywanie materiałów informacyjnych i współpracę z mediami w zakresie
upowszechniania języka i kultury esperanckiej,
c) organizowanie spotkań klubowych, odczytów, prelekcji, konkursów i wystaw dotyczących
języka esperanto, interlingwistyki i komunikacji międzynarodowej,
d) organizowanie i uczestniczenie w różnych formach turystyki i wypoczynku połączonych z
praktycznym zastosowaniem języka esperanto,
e) wspieranie działań i udzielanie pomocy władzom oświatowym przy wprowadzaniu języka
esperanto do szkół i uczelni,
f) nawiązywanie współpracy z innymi osobami i instytucjami krajowymi o podobnych celach
działania,
g) nawiązywanie poprzez esperanto współpracy z miastami partnerskimi Lubelszczyzny.

11. Wszelkie zmiany Regulaminu Stowarzyszenia będą się odbywać uchwałą na zebraniu członków Stowarzyszenia, większością głosów członków Stowarzyszenia.
12. Członkostwo w Stowarzyszeniu można nabyć po wypełnieniu deklaracji i przedstawieniu jej na zebraniu członków Stowarzyszenia po akceptacji większości głosów obecnych członków Stowarzyszenia.
Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu może nastąpić poprzez: a) własną rezygnację członka, b) wykluczenie ze Stowarzyszenia w wypadku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia – decyzją większości pozostałych członków podczas zebrania Stowarzyszenia c) na skutek śmierci członka Stowarzyszenia.
13. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane poprzez decyzję większości głosów wszystkich członków Stowarzyszenia.